Stilo Energy rozpoczyna emisję akcji serii N z prawem poboru

Stilo Energy S.A., notowany na rynku NewConnect jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, rozpoczyna 16 lutego 2022 ofertę publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru. Inwestorom zostało zaoferowanych do 212.089 akcji serii N.  Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 8:1, co oznacza, że osiem obecnych akcji Stilo Energy uprawnia do nabycia jednej nowej akcji. Dniem ustalenia prawa poboru był 21 stycznia 2022 roku. Cenę emisyjną wyznaczono na poziomie 10 zł za akcję.

Spółka zamierza pozyskać do 2,12 mln zł, które planuje przeznaczyć na:

  • kapitał obrotowy, w tym na dalszą rozbudowę oferty produktowej Emitenta, co przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki,
  • finansowanie kapitału pracującego (working capital) lub spłatę zobowiązań wobec Banku Pekao SA.

Zapisy dla dotychczasowych akcjonariuszy potrwają do 9 marca br.

Zarząd Stilo Energy podkreśla, że ostatnie zmiany prawne na rynku fotowoltaiki i rosnące ceny energii będą wpływać na wzrost znaczenia klientów biznesowych. Jednocześnie, instalacje PV oraz pompy ciepła to rozwiązania ograniczające koszty zarówno dla firm/zakładów produkcyjnych, jak i właścicieli domów.

 – Przyjęta zmiana systemu rozliczeń prosumentów z net-meteringu na net-billing nie zachwyciła klientów indywidualnych, ale chwilowo pobudziła ich popyt. Od grudnia ub.r. obserwujemy, jak zainteresowanie mikroinstalacjami ponownie wzrosło. Ale jasnym jest, że ta dynamika ponownie wyhamuje w marcu. Klienci chcą zdążyć zgłosić swoją instalację do przyłączenia do sieci przed kwietniem. Spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nastąpi. Ponadto, naszą uwagę zwróciły także prognozowany wzrost cen prądu – do 2030 koszt jego wytwarzania ma wzrosnąć o 61%, oraz gazu. Jako jedni z pierwszych na rynku dostrzegliśmy częściowo związany z tym rosnący potencjał segmentu klientów biznesowych. W przypadku nowych instalacji PV, to oni wkrótce będą główną siłą napędową naszego rynku. Dlatego chcemy by Stilo Energy w pełni wykorzystało ten trend tak, jak w poprzednich latach skorzystało z rosnącej popularności mikroinstalcji dla gospodarstw domowych. Już teraz realizujemy projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć koszty energii. Chcemy, by takich zleceń w naszym portfolio było coraz więcej – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

W grudniu 2021 Spółka otrzymała informację od Banku Pekao SA, z którym kilka miesięcy wcześniej zawarła umowy dotyczące linii kredytowych. Bank zdecydował o chwilowym wstrzymaniu możliwości uruchomienia nowych transz finansowania w ramach kredytu obrotowego dla Stilo Energy. W efekcie rozmów Zarządu z przedstawicielami Banku podpisana została umowa typu standstill o zawieszeniu dochodzenia roszczeń. Rozmowy wciąż są prowadzone.

Bank analizuje naszą argumentację, wzajemnie dążymy do jak najlepszego dla obu stron rozwiązania tej sytuacji. Dlatego przewidujemy, że część środków pozyskanych w emisji może zostać również wykorzystana na częściową spłatę obecnego zobowiązania Spółki wobec Banku – wyjaśnia Prezes Zarządu.

Harmonogram oferty

TerminyZdarzenie/Czynność
21/01/2022Dzień Prawa Poboru
15/02/2022Publikacja Dokumentu informacyjnego
16/02/2022Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych
w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
09/03/2022Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych
w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
18/03/2022 – 22/03/2022Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte
w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
do 23/03/2022Przydział Akcji serii N

Zasady przydziału akcji szczegółowo zostały opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Spółki: spolka.stiloenergy.pl/emisja

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie został Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferta publiczna akcji serii N Stilo Energy S.A. następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego na potrzeby emisji akcji serii N.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii N jest dokument informacyjny sporządzony zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stilo Energy S.A. https://spolka.stiloenergy.pl/emisja/, zaś a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Żaden z zapisów zawartych w niniejszej informacji nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w Niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem informacyjnym sporządzonym na podstawie art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej https://spolka.stiloenergy.pl/emisja/ oraz wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje serii N opisanymi w rozdziale Dokumentu informacyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka”.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione.

Przeczytaj również

Menu