Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. – 30.06.2022

Zarząd STILO ENERGY S.A. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711740, posiadającej NIP 5851481657, REGON 369125767 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad wraz precyzyjnym opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jak również projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się w załącznikach.
Informujemy, że ogólna liczba akcji w Spółce i tym samym liczba głosów z tych akcji w dniu niniejszego ogłoszenia to 1.760.348.

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu