RB  9/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Grójecka 22/24 lokal 32, 02-301 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Jedocześnie Spółka informuje, że w związku ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego z 31 maja 2023 r. na 7 lipca 2023 r. z powodu przedłużenia procedury badania sprawozdania finansowego Spółki, w związku z rozpoczętym w ubiegłym roku procesem restrukturyzacji [raport bieżący nr 8/2023 z 30 maja 2023 r.] proponuje się podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do 30 lipca 2023 r. w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu