OGŁOSZENIE O OFERCIE NABYCIA AKCJI SERII N PRZEZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH PRAWA POBORU

Zarząd spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że na stronie Spółki http://stiloenergy.pl w dniu 15 lutego 2022 roku został opublikowany dokument informacyjny  w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki (dalej „Akcje Oferowane”).

Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, realizowanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 grudnia 2021r., dla których prawem poboru był 21 stycznia 2022 roku. Przedmiotem oferty jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 212.089 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Cena emisyjna wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. Kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.120.890,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii N:

21 stycznia 2022 r. – dzień prawa poboru;

15 lutego 2022 r. – publikacja dokumentu informacyjnego;

16 lutego 2022 r. – rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;

9 marca 2022 r. – zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;

od 18 marca 2022 r.  do 22 marca 2022 r.- przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta;

nie później niż 23 marca 2022 r. – przydział Akcji serii N.

Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Akcji serii N jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Spółki, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osobami uprawnionymi do wykonywania prawa poboru Akcji serii N są osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 21 stycznia 2022 r. Na jedną akcję istniejącą posiadaną przez akcjonariuszy w dniu prawa poboru przypada jedno jednostkowe prawo poboru. Osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji serii N. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie wykonania prawa poboru, dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na akcje, w liczbie nie większej niż wielkość emisji.

Wpłaty na akcje powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim, prowadzącym rachunek papierów wartościowych, rachunek zbiorczy lub rachunek sponsora emisji, na którym zapisane są akcje istniejące uprawnionego akcjonariusza. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru.

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji serii N nie później niż w dniu 23 marca 2022 r. Osobom składającym zapisy na Akcje Serii N w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie liczba Akcji serii N wynikająca ze skutecznie złożonych przez nich i w pełni opłaconych zapisów. W przypadku nieobjęcia zapisami złożonymi w wykonaniu prawa poboru wszystkich Akcji serii N, nieobjęte w ten sposób Akcje Serii N zostaną przeznaczone na realizację skutecznie złożonych i w pełni opłaconych zapisów dodatkowych. Przydział Akcji serii N w ramach zapisów dodatkowych będzie obsługiwany przez KDPW, według zasad zawartych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. Akcje nieobjęte w ramach realizacji prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Emitenta podmiotom trzecim.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji serii N został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą do firm inwestycyjnych przyjmujących zapis na Akcje serii N o przesłanie na adres mailowy biuro@stiloenergy.pl lub na adres siedziby Spółki, tj. 80-226 Gdańsk, ul. Romualda Traugutta 115 C, jednego egzemplarza formularza zapisu złożonego przez akcjonariusza Spółki.

Zapisujący przestaną być związani zapisem jeśli emisja akcji nie zostanie zgłoszona do KRS do dnia 21 czerwca 2022 roku.

Spółka opublikowała również wzór formularza zapisu na Akcje serii N oraz Dokument Informacyjny.

Zarząd Stilo Energy S.A.

Menu