Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. 22.09.2021 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad

W dniu 1 września 2021 r. Powerplus Pentad Investments Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo‑Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000356226 reprezentowany przez komplementariusza – Pentad Investments  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000261233, będący akcjonariuszem Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000711740
(„Spółka”), na  podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  zwołanego na dzień 22 września 2021 roku poprzez dodanie do porządku obrad sprawy:

„Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu
zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo
Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”.

W związku z powyższym Zarząd STILO ENERGY S.A. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711740, posiadającej NIP 5851481657, REGON 369125767 („Spółka”), informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 roku o godz. 12:00 w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Ogłoszenie o Wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostało opublikowane w dniu 02.09.2021 raportem bieżącym:

Rozszerzony porządek obrad wraz z precyzyjnym opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, jak również projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się w załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI:

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem:

walne.zgromadzenie@stiloenergy.pl

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu