Stilo Energy S.A. zrealizuje elektrownię fotowoltaiczną za 2,7 mln zł netto

Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, poinformował o zawarciu z klientem biznesowym umowy na realizację dużej elektrowni fotowoltaicznej o mocy ponad 1.000 kWp. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zlecenia została ustalona na 2,7 mln zł netto.

Zamawiającym jest jeden z największych europejskich producentów specjalistycznych materiałów dedykowanych segmentowi upraw florystycznych i botanicznych. Przewidywana łączna powierzchnia zastosowanych w instalacji modułów to 1,4 ha. Realizacja projektu potrwa ok. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w zależności od przebiegu procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Stilo Energy udzieli także 12-letniej gwarancji produktowej na zrealizowaną instalację.

Pozyskanie kontraktu na realizację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp jest potwierdzeniem rozpoczęcia stopniowego zwiększania udziału Stilo Energy w rynku klientów z segmentu B2B. Dodatkowo, zakres tego konkretnego zlecenia jest nie tylko ciekawy, ale także pomoże nam zbudować dodatkową przewagę rynkową. Bowiem, oprócz tradycyjnych prac projektowych, montażowych czy tych związanych z uruchomieniem instalacji oraz przeszkoleniem personelu, w naszych rękach będą również czynności formalne związane z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń urzędowych.  Dodatkowo, w ciągu kolejnych 12 lat Stilo Energy będzie realizować roczne przeglądy serwisowe wykonanej instalacji. Choć jest to nasz pierwszy projekt tego typu, widzę w jego realizacji istotny potencjał, który z pewnością wpłynie na dalszy rozwój Spółki, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

WYNIKI SPÓŁKI ZA III KWARTAŁ ROKU I PLANOWANA EMISJA AKCJI

Stilo Energy S.A. w III kwartale 2021 ponownie zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży r/r (+13,1%), a także poprawiła poziom uzyskanej kontraktacji (+17,61%). Z zaprezentowanych przez Spółkę danych wynika także, iż wartość EBITDA w III kwartale 2021 wynosiła 505 tys. PLN i choć w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była ona niższa o 699 tys. PLN, to w porównaniu do II kwartału 2021 r. wynik ten był wyższy aż o 1,8 mln PLN.

Wynik netto, zarówno w III kwartale, jak i na koniec września 2021 r. pozostawał ujemny i wynosił odpowiednio: -871 tys. PLN oraz -7,8 mln PLN. W analogicznych okresach w roku poprzednim wartości te przedstawiały się następująco: -42 tys. PLN w III kwartale 2020 r., 185 tys. PLN na koniec września 2020 roku.

Czynnikami, które najbardziej wpłynęły na osiągnięte wyniki Spółki było m.in. szybkie wyczerpanie się puli dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.0, a także utrzymująca się w branży niepewność co do ostatecznego kształtu zmian prawnych w zakresie wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów net billingu.

Spółka niedawno poinformowała także o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru o wartości co najmniej 2 mln zł. Przewidywana cena emisyjna akcji ma być równa ich wartości nominalnej, a środki w ten sposób pozyskane mają wesprzeć dalszą rozbudowę oferty produktowej Spółki, przyczyniając się do dalszego rozwoju i wzmocnienia jej pozycji rynkowej.

– Pierwsze dwa kwartały roku były okresem trudnym dla branży, odbiło się to wyraźnie na osiągniętych w tym czasie wynikach finansowych. Dodatkowo, Spółka ponosiła znaczące koszty m.in. marketingu, które miały wpłynąć na jej rozwój organiczny, co niestety nie miało się szansy dokonać m.in. ze względu na niesprzyjające branży zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Dzisiaj stopniowo wychodzimy z tej sytuacji, jednakże widzimy potrzebę wsparcia przyspieszenia tempa rozwoju Spółki. Główni Akcjonariusze wstępnie potwierdzili udział w nowej emisji, dlatego zdecydowaliśmy się na ofertę z zachowaniem prawa poboru. Oczywiście ostateczne decyzje w tym zakresie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy, które planujemy w najbliższym czasie zwołać – mówi Jarosław Król.

DUŻE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE CORAZ POPULARNIEJSZE

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec grudnia 2020 r. w Polsce działało 60 instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 1 do ponad 2 MW. Na koniec czerwca 2021 r. liczba instalacji PV o mocy większej lub równej 1 MW wynosiła już 82 (+36,7%). Największa z działających w tym okresie instalacji miała moc ok. 8 MW. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o planach budowy kolejnych tego typu elektrowni, ale o mocy już kilkukrotnie wyższej. Wśród inwestorów wymieniani są krajowi operatorzy sieci elektroenergetycznych oraz zagraniczni deweloperzy odnawialnych źródeł energii.

Według danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, łączna wartość krajowego rynku fotowoltaiki w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld PLN. W stosunku do roku 2019 wartość rynku mikroinstalacji PV potroiła się osiągając poziom 8 819,1 mln PLN. Według stanu na 31.12.2020 w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Jednocześnie, zgodnie z raportem  Agencji Rynku Energii fotowoltaika zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród znaczących źródeł OZE. Na koniec sierpnia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 5 970,8 MW. Oznacza to wzrost o 106,6 proc. w stosunku do sierpnia 2020 r.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu