Wzrost przychodów Stilo Energy o 13,16% i poprawa kontraktacji o 17,61% w III kwartale 2021

  • w III kwartale 2021 w Spółce miały miejsce zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej, do której dołączył Piotr Siudak oraz w Zarządzie, do którego zostali powołani Jarosław Król (Prezes Zarządu) i Piotr Kowalczewski (Członek Zarządu)
  • w III kw. 2021 zakontraktowano nowe umowy o łącznej mocy 8 803 kWp, czyli o 17,61% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W ujęciu narastającym na koniec września 2021 wartość ta wynosiła 21 501 kWp i była wyższa o 8,10% niż w roku poprzednim.
  • przychody ze sprzedaży w minionym okresie osiągnęły poziom ok 38,1 mln PLN i były wyższe o 13,1% w stosunku do  tego samego kwartału w 2020 r.
  • wartość EBITDA wynosiła ponad 0,5 mln PLN, wobec ok. 1,2 mln PLN zanotowanych w III kwartale roku poprzedniego.
  • wskaźnik marży I narastająco na koniec września 2021 wynosił 34,85%, podczas gdy rok wcześniej było to 34,89%.
  • na rynku, szczególnie we wrześniu, dominowały negatywne nastroje związane z niepewnością regulacyjną dotyczącą ogłaszanych propozycji nowego modelu rozliczeń prosumentów.

Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, opublikował raport za III kwartał 2021, z którego wynika, że w minionym okresie Spółka ponownie zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży r/r (+13,1%), a także poprawiła poziom uzyskanej kontraktacji.

Z zaprezentowanych przez Spółkę danych wynika także, iż wartość EBITDA w III kwartale 2021 wynosiła 505 tys. PLN i choć w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była ona niższa o 699 tys. PLN, to w porównaniu do II kwartału 2021 r. wynik ten był wyższy aż o 1,8 mln PLN.

Wynik netto, zarówno w III kwartale, jak i na koniec września 2021 r. pozostawał ujemny i wynosił odpowiednio: -871 tys. PLN oraz -7,8 mln PLN. W analogicznych okresach w roku poprzednim wartości te przedstawiały się następująco: -42 tys. PLN w III kwartale 2020 r., 185 tys. PLN na koniec września 2020 roku.

Czynnikami, które najbardziej wpłynęły na osiągnięte wyniki Spółki było m.in. szybkie wyczerpanie się puli dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.0, a także utrzymująca się w branży niepewność co do ostatecznego kształtu zmian prawnych w zakresie wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów net bilingu.

– W III kwartale na pewno wykorzystaliśmy w pełni możliwości zwiększenia poziomów sprzedaży. Po trudnych dwóch pierwszych kwartałach roku poprawiliśmy poziomy kontraktacji i zwiększyliśmy obroty.

Wynik netto oraz EBITDA nie są jeszcze zadowalające. Ich poziom znajduje się jeszcze pod wpływem zwiększonych kosztów związanych z przygotowaniem Spółki na spodziewaną rosnącą sprzedaż, która jak się okazało nie była możliwa do zrealizowania. Nie bez znaczenia była także ogólna sytuacja niepewności na rynku. Wchodząc do Spółki rozumieliśmy potrzebę zmian, którą zdecydowanie wymogło otoczenie regulacyjne. Chciałbym zapewnić, że nie planujemy  w tym zakresie rewolucji, ale chcemy zadbać o lepsze dopasowanie działalności Stilo Energy i bardziej elastyczną umiejętność odpowiedzi na dynamicznie zachodzące zmiany w całej branży odnawialnych źródeł energii. Wobec tych wyników, które Spółka generuje obecnie zdecydowaliśmy się na wdrożenie dość restrykcyjnej polityki kosztowej oraz podwyższenie cen usług i produktów – co nie wpłynęło negatywnie na poziom kontraktacji, a także dalszą dywersyfikację struktury przychodów. W naszej ocenie wprowadzenie tych zmian wpłynie na stopniową odbudowę oczekiwanych poziomów rentowności  – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

Wśród produktów, które mogłyby dołączyć do oferty Spółki, wskazywane są magazyny energii oraz pompy ciepła. Znaczenie tych ostatnich wydaje się być szczególnie istotne w świetle niedawnych informacji dotyczących uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu dopłat „Moje ciepło”. Zgodnie z ogłoszonymi założeniami, począwszy od kwietnia 2022 roku o dofinansowania do pompy ciepła w wysokości do 21 tys. zł mogliby się ubiegać właściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych.

Zarząd Stilo Energy chce także zwiększać część struktury przychodów Spółki związaną z realizacjami na rzecz klientów B2B.

– Konsekwentnie dążymy do zwiększania udziału w segmencie klientów B2B. Po ostatnich zmianach prawnych, które dotknęły przede wszystkim klientów indywidualnych, widzimy rosnący potencjał w projektach dla firm oraz zakładów produkcyjnych. Zapowiadane podwyżki cen energii, w szczególności dla przedsiębiorców będą ich skłaniały do szukania alternatyw – fotowoltaika jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Należy mieć na względzie, że firmy, to klienci bardziej wymagający, dla których ważna jest nie tyle realizacja samej instalacji, ale także kompleksowa usługa w zakresie bilansowania energii (kupno / sprzedaż energii na rynku). W przeciwieństwie do niewielkich i nastawionych na mikroinstalacje graczy rynkowych, Stilo Energy posiada zarówno wiedzę, jak i doświadczenie by taką usługę zapewnić. Prowadzimy już rozmowy w tym kierunku, aby tego typu projekty realizować – mówi Piotr Kowalczewski, Członek Zarządu Stilo Energy S.A.

Zarząd Spółki wskazał także, że dla dalszego rozwoju Spółki, rozważane są różne możliwości wsparcia tak, by mogła lepiej odpowiadać na przyszłe potrzeby i zmiany rynkowe.

– Bieżący rok był dla branży zaskoczeniem, do tego przyczyniła się i epidemia, która zadziałała z opóźnieniem oraz działania administracji państwowej, które de facto wpłynęły na istotne wyhamowanie dynamiki rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Przypominam, że nasz kraj był na 4 miejscu w rankingu państw, w których rynek OZE rozwija się najszybciej. Zależy nam na dalszym intensywnym rozwoju Stilo Energy i jej silnej pozycji rynkowej. Dlatego przygotowaliśmy pierwsze scenariusze działania, które uwzględniają również przewidywane możliwości finansowego wsparcia tej drogi. Opracowane plany chcemy przedstawić wkrótce radzie nadzorczej, a być może także walnemu zgromadzeniu – wyjaśnia Prezes Zarządu Spółki.

OSTATNI KWARTAŁ ROKU TRUDNY DO PRZEWIDZENIA

W listopadzie br. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nowymi przepisami właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, których wnioski o podłączenie instalacji zostaną rozpatrzone po tej dacie, nie będą już mogli skorzystać z dotychczasowego systemu rozliczeń w formie opustów. Obowiązywać ich będzie nowo wprowadzony net biling. Te osoby, które zdążą z uruchomieniem instalacji przed kwietniem 2022 przez kolejne 15 lat będą rozliczać się poprzez net metering.

Według opinii niektórych ekspertów rynkowych zmiana net meteringu na net biling może skutecznie zniechęcić klientów indywidualnych do inwestycji w fotowoltaikę. Szacunkowe obliczenia wskazują bowiem, że nowy system rozliczeń prosumentów spowoduje wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji z obecnych średnie 6-7 lat do nawet 16 lat. Zatem, z tej strony dynamika rozwoju branży może już nie przyspieszyć. Ale, biorąc pod uwagę trend wzrostu cen energii elektrycznej, który według Urzędu Regulacji Energetyki już w przyszłym roku ma być dwucyfrowy, to prawdopodobne  jest, że osoby decydujące się na budowę domu będą jednak nadal interesować się możliwościami inwestycji w domową elektrownię. Obecnie na rynku ścierają się różne, nieco przeciwstawne trendy, dlatego nie można z całą pewnością ocenić, w jaki sposób i w jakim tempie branża będzie się rozwijać w najbliższych latach. Jednakże – również ze względów ekologicznych – fotowoltaika raczej będzie rosnąć, choć może nie w tak imponującym tempie, do którego zdążyliśmy się wszyscy przyzwyczaić. Dlatego też, w naszej ocenie, Stilo Energy będzie mocniej koncentrować się na wspomnianym segmencie klientów B2B – komentuje Jarosław Król.

Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec sierpnia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła ok. 6 GW, co stanowi wzrost o 106,6 proc. w stosunku do sierpnia 2020 roku. W samym sierpniu przybyło prawie 33 tys. nowych instalacji. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku w Polsce powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2016,4 MW.

Zgodnie z raportem Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, czyli o 200% więcej rok do roku. IEO oceniło także, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW, a łączne obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł.

Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji, z której Spółka pozyskała ponad 9 mln PLN. Środki zostały przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu