Oferta publiczna 2

OFERTA

W ramach Oferty Publicznej akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 PLN każda (Akcje Oferowane).

HARMONOGRAM OFERTY

ZdarzenieTermin
Book-building (budowa księgi popytu)od 8 grudnia do 11 grudnia 2020 r. (do godz. 14.00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej/ ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorówdo 11 grudnia 2020 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowaneod 11 grudnia 2020 r.
Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowanedo 17 grudnia 2020 r.
(do godz. 18.00)
Ostateczny termin wpływu wpłat na rachunek Firmy
Inwestycyjnej celem opłacenia Akcji Nowej Emisji
do 18 grudnia 2020 r.
(do godz. 24.00)
Przydział Akcji Oferowanychdo 21 grudnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznejdo 21 grudnia 2020 r.
Zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcjido 24 grudnia 2020 r.

CENA

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy. Cena Emisyjna zostanie ustalona uchwałą Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Firmą Inwestycyjną i po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu.
Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie Suplementu do Memorandum.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Przeczytaj również

Brak wyników.

Przeczytaj również

Menu