RB ESPI 6/2021 Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 6/2021             
Data sporządzenia: 2021-05-27

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z przyjęciem przez te osoby ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2024 [Program Motywacyjny].

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Zgodnie z założeniem Programu Motywacyjnego, osoby w nim uczestniczące nabyły prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do odpłatnego objęcia akcji serii K, po ustalonej cenie emisyjnej zgodnie z przyjętym przez Spółkę wzorem, uwzględniającym m.in. sumę wkładów wniesionych do Emitenta przez jego akcjonariuszy, sumę środków wypłaconych przez Emitenta do akcjonariuszy _z tytułu dywidend, zaliczek na dywidendę, umorzenia akcji_, liczbę akcji wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego Emitenta. Prawo do wymiany warrantów subskrypcyjnych serii B, w odniesieniu do wszystkich osób objętych Programem Motywacyjnym, uzależnione jest od spełnienia się warunku lojalnościowego, rozumianego jako nieprzerwane pozostawanie we współpracy ze Spółką do dnia 31 grudnia 2020 r.

Prawo do zamiany warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje serii K w przypadku osób uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B, będzie aktualizować się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z tym, że osoby uprawnione nabywać je będą proporcjonalnie po każdym pełnym miesiącu, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. tj. po 1/24 warrantów po każdym pełnym miesiącu wskazanego okresu, przy czym proporcjonalne nabywanie prawa do wymiany warrantów subskrypcyjnych serii B po każdym pełnym miesiącu współpracy nie ma zastosowania w przypadku realizacji procesu M&A lub procesu IPO, w którym to przypadku osoby uprawnione uzyskają prawo do zamiany wszystkich objętych przez siebie warrantów subskrypcyjnych serii B najpóźniej w dniu realizacji któregokolwiek z tych procesów.

Zgodnie z postanowieniem §4 statutu Spółki, prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii B.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, liczba wszystkich objętych warrantów subskrypcyjnych serii B wynosi 174 356 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również
Menu