RB ESPI 1/2022 Zawarcie umowy na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 5 stycznia 2022 roku z klientem biznesowym [Zamawiający], z którym Emitent zawarł umowę o której informował raportem bieżącym ESPI nr 21/2021, drugiej umowy na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej [Umowa] w kolejnym obiekcie przemysłowym Zamawiającego.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1.000 kWp [ang. kilo watt peak]. Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 3,4 mln zł netto.
Termin realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy przewiduje się w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w zależności od procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zgodnie z Umową Spółka udzieli Zamawiającemu gwarancji produktowej na okres 12 lat.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu Umowy.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu instalacji z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto, a ponadto Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Spółki.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu