RB EBI 7/2022 Podsumowanie subskrypcji akcji serii N – uzupełnienie informacji nt. kosztów emisji

Treść raportu:          

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii N, Zarząd Stilo Energy S.A [Emitent] przekazuje poniżej informacje na temat kosztów emisji akcji serii N i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:
44.428,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100)
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
n/d
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
25.775,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
d) promocji oferty
n/d

  • wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji serii N zostały ujęte w księgach rachunkowych Emitenta w pozycji kosztów finansowych. W związku z brakiem nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną akcji, koszty emisji nie pomniejszyły kapitału zapasowego z tyt. emisji, lecz pozostały w kosztach finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

                                                                                                                                                                            

Przeczytaj również
Menu