Raport bieżący ESPI nr 28/2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce  

Data sporządzenia: 2022-09-15

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęły od PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA oraz SE-1 Sp. z o.o. sp.k. datowane na ten sam dzień zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, których treść Emitent przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia od PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA:
„W imieniu spółki PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA (Pentad), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym informuję, że w związku z zawarciem w dniach 6-14 września 2022 r. poza systemem obrotu transakcji kupna łącznie 323.622 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 (Spółka, Stilo Energy), w tym:

  • w dniu 6 września 2022 r. zawarto transakcję kupna 10.000 akcji;
  • w dniu 8 września 2022 r. zawarto transakcję kupna 5.500 akcji;
  • w dniu 9 września 2022 r. zawarto transakcję kupna 76.417 akcji;
  • w dniu 10 września 2022 r. zawarto transakcje kupna łącznie 170.767 akcji;
  • w dniu 12 września 2022 r. zawarto transakcję kupna 7.500 akcji;
  • w dniu 13 września 2022 r. zawarto transakcję kupna 2.250 akcji oraz
  • w dniu 14 września 2022 r. zawarto transakcje kupna łącznie 51.188 akcji;

dotychczasowy udział Pentad zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów i przekroczył 50% w ogólnej liczbie głosów w Stilo Energy. Przed nabyciem ww. akcji Pentad posiadał 690.084 akcji Stilo Energy, co stanowiło 39,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 690.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 39,20% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu ww. transakcji kupna akcji, Pentad będzie posiadał 1.013.706 akcji Stilo Energy, co stanowi 57,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 1.013.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 57,59% ogólnej liczby głosów. Nie istnieją podmioty zależne od Pentad posiadające akcje Emitenta. Pentad nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Pentad nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy”.

Treść zawiadomienia od SE-1 Sp. z o.o. sp.k.:
„W imieniu spółki SE-1 sp. z o.o. sp.k., działając zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) niniejszym informuję, że w związku z zawarciem w dniu 10 września 2022 r. poza systemem obrotu umowy sprzedaży 90.917 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 (Spółka, Stilo Energy) zmianie uległ udział spółki SE-1 sp. z o.o. sp.k. w ogólnej liczbie głosów w Stilo Energy. Przed powyższą transakcją SE-1 sp. z o.o. sp.k. posiadała 90.917 akcji Stilo Energy, co stanowi 5,16% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 90.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu ww. transakcji w dniu 14 września 2022 r. SE-1 sp. z o.o. sp.k. nie posiada żadnych akcji Stilo Energy. Nie istnieją podmioty zależne od SE-1 sp. z o.o. sp.k. posiadające akcje Emitenta. SE-1 sp. z o.o. sp.k. nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. SE-1 sp. z o.o. sp.k. nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Menu