Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy SA z siedzibą w Gdańsku (80-226), ul. Traugutta 115c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 711740, na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. o godz.12:00 w Gdańsku, przy ul. Traugutta 115c, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Planowane zmiany Statutu polegają na usunięciu: w § 5 ust 1 i 2 oraz 4 – 7, a z ust 3 pkt 1, 6, 7, 11 – 15, a także § 6 – 9, § 12 ust. 1, § 14 ust. 3 i 4, § 15 ust. 1 i 3, § 17 ust. 3 pkt 2, 12, 13 oraz ust. 5, § 19 ust. 2 i § 21 ust. 1. Ponadto, § 16 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza liczyć będzie: (i) od 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków, lub (ii) w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną kadencję w następujący sposób:” otrzyma brzmienie: „Rada Nadzorcza liczyć będzie 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną kadencję w następujący sposób:” (bez zmiany pkt 1 – 4). Dodatkowo nastąpi korekta numeracji paragrafów, ustępów i punktów Statutu poprzez przesunięcie ich na miejsce poprzedzających je, usuniętych paragrafów, ustępów oraz punktów, usunięcie tytułu Rozdziału IV oraz zmiana tytułu §5 „Zasady ogólne” na „Definicje.”

W imieniu Spółki:

Piotr Siudak
Prezes Zarządu

Aleksander Czarniecki
Członek Zarządu

Krzysztof Żurowski
Członek Zarządu

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu